EGANY cập nhật hiển thị trademark cho các gói trải nghiệm (miễn phí) của bộ UX/UI Addons, kèm logo EGANY rõ ràng hơn.

Xem hình ảnh cập nhật trademark ở addon promo box sau: