Social Share – Fix lỗi không copy được trên iOS bản cũ

Fix lỗi không ấn được nút “Sao chép” trên iOS bản cũ