Conversion Rate Optimization Buttons bổ sung tính năng tracking:

  • Google Analytics
  • Google Ads
  • Facebook Pixel

Update đồng bộ với app icon Haravan như HaraLoyalty.

Từ nay, bạn dễ dàng tracking độ hiểu quả của các nút trên thanh CRO Buttons của EGANY.