Phiên bản mới của EGANY Tools được cập nhật để thích hợp với những thay đổi trên nền tảng Sapo, bên cạnh đó cải thiện giao diện dashboard mới bổ sung hướng dẫn thiết lập trực quan hơn cho người dùng.

Dashboard với giao diện mới kèm hướng dẫn thiết lập