Bản cập nhật tới đây, Conversion Rate Optimization Buttons (CRO Buttons) sẽ bổ sung thêm các tính năng như sau:

  • Hiển thị popup khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ.
  • Thiết lập nội dung hiển thị trên popup
  • Màu chữ hiển thị trên popup

Xem demo tính năng được cập nhật